Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. Potrzeba wydania niniejszego rozporządzenia wynika z uchwalenia ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563). Ustawa ta wprowadziła zmiany w zakresie delegacji ustawowej do wydania niniejszego rozporządzenia, zmieniając w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze art. 69, wprowadzając nową jednostkę redakcyjną – art. 69a oraz odpowiednio zmieniając brzmienie art. 52 ust. 1, 2 i 5 pkt 2 (art. 1 pkt 33, 37 i 38). W celu zamieszczenia w procedowanym rozporządzeniu (w załączniku) wzoru świadectwa stwierdzającego posiadanie kwalifikacji w zawodzie geolog konieczne było rozszerzenie o tę pozycję wykazu dokumentów publicznych zawartego w rozporządzeniu Rady Ministrów. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. poz. 219) weszło w życie 17 lutego 2023 r. Z uwagi na charakter zmian w projekcie rozporządzenia dotyczących praktyki osób zatrudnionych w urzędzie obsługującym organ administracji geologicznej konieczne było dostosowanie delegacji ustawowej do wydania niniejszego rozporządzenia (art. 69 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze). Zmiana delegacji została dokonana w art. 10 ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2269). Zgodnie z zakresem upoważnienia ustawowego projekt rozporządzenia określa:

  1. szczegółowe wymagania dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych w poszczególnych zawodach oraz odpowiadającego im zakresu i wymiaru praktyki dla poszczególnych kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi;
  2. wymagania dotyczące ustalania składów komisji egzaminacyjnej i zespołów egzaminacyjnych;
  3. wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych;
  4. wzór świadectwa stwierdzającego kwalifikacje.
W porównaniu do dotychczas obowiązującego rozporządzenia projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie (m.in):
  1. szczegółowych wymagań dotyczących praktyki zawodowej osób zatrudnionych w urzędzie obsługującym organ administracji geologicznej – rozporządzenie wprowadza wymóg udokumentowania przez te osoby udziału w sprawdzaniu, ocenie, przyjmowaniu lub zatwierdzaniu określonej liczby projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych;
  2. doprecyzowania nazw kierunków studiów lub specjalności, których ukończenie umożliwia ubieganie się o stwierdzenie kwalifikacji;
  3. wymagań dotyczących praktyki zawodowej osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji geologicznych kategorii VIII.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371667 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 2 maja 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.