Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie sposobu prowadzenia rozliczeń oraz bilansowania systemu przesyłowego gazowego w okresie uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz w okresie wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia rozliczeń oraz bilansowania systemu przesyłowego gazowego w okresie uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz w okresie wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego.

W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1537 i 1723) do utrzymywania zapasów obowiązkowych zobowiązane jest każde przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą oraz każdy podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego.

Projektowane przepisy określają mechanizm ustalania przez operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatora systemów połączonych gazowych ilości gazu ziemnego, które zostały odebrane od podmiotów zobowiązanych do utrzymywania zapasów obowiązkowych, w każdej dobie gazowej, w której doszło do ich uruchomienia. Mechanizm ten został zróżnicowany w zależności od tego czy zapasy obowiązkowe gazu ziemnego są utrzymywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy też poza jej granicami. Ilości gazu ziemnego odebrane przez operatora systemu przesyłowego od przedsiębiorstw energetycznych lub podmiotów zobowiązanych do utrzymywania zapasów obowiązkowych rozliczne będą dobowo, zgodnie ze wzorem określonym § 3, po cenie referencyjnej rozliczenia ustalanej zgodnie z § 6  projektu rozporządzenia.

Rozporządzenie określa sposób zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących podejmowanych przez operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatora systemów połączonych gazowych w okresie uruchomienia zapasów obowiązkowych oraz w okresie, w którym były wprowadzone ograniczenia w poborze gazu ziemnego w stopniu zasilania wyższym niż pierwszy. Neutralność tę operator zapewnia za pomocą opłaty związanej z neutralnością bilansowania, przy czym odpowiednie zastosowanie znajdzie w tym zakresie metoda kalkulacji opłat związanych z neutralnością bilansowania zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 30 ust. 2 rozporządzenia 312/2014.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364856

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 11 października 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy  przekazać w formie załączonej tabeli.