Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. Konieczność opracowania nowego projektu rozporządzenia wynika z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975 i 1079). Zgodnie z przedmiotową ustawą przy określaniu m.in. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie pod uwagę należy wziąć potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy. Rozporządzenie to zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 oraz z 2017 r., poz. 282) nowym rozporządzeniem. Projekt rozporządzenia dotyczy przepisów techniczno-budowlanych odnoszących się do  baz i stacji paliw płynnych oraz rurociągów przesyłowych dalekosiężnych. W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia techniczno-naftowego, w nowym projekcie przedmiotowego rozporządzenia w § 3 w ust. 5 określono, iż przy budowie i przebudowie budynków stacji paliw płynnych i samodzielnej stacji gazu płynnego, stosuje się wymagania określone w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975 i 1079). Dodatkowo w projekcie przedmiotowego rozporządzenia wprowadzono przypis przejściowy stanowiący, że w przypadku budynków stacji paliw płynnych i samodzielnych stacji gazu płynnego, których budowa, przebudowa  została rozpoczęta i nie została zakończona przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,  stosuje się przepisy dotychczasowe. Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 poz. 88) Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361600 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 18 lipca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.