Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2023

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2023. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2023  jest realizacją upoważnienia ustawowego zawartego w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 553), która nakłada na ministra właściwego do spraw energii obowiązek określenia, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 30 listopada roku „i-1”, wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok „i”. W projekcie rozporządzenia określono wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2023 na poziomie 4,96 zł/MWh. Wysokość ta została obliczona zgodnie z przepisami art. 64, art. 65 i art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Szczegółowy sposób obliczenia tej wysokości i dane przyjęte do obliczeń przedstawiono w ocenie skutków regulacji. Wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej uwzględnia ulgę w opłacie kogeneracyjnej dla odbiorców przemysłowych wyznaczoną zgodnie z przepisami art. 62 ust. 2 ustawy. Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365960 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 9 listopada 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy przesyłać w formie załączonej tabeli.