Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego. Projektowane rozporządzenie stanowi wypełnienie delegacji ustawowej zawartej w art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243), która wprowadza mechanizm stabilizujący cenę zakupu energii elektrycznej dla wybranych odbiorców – gospodarstw domowych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, a także niektórych podmiotów użyteczności publicznej wykonujących kluczowe zadania władz publicznych w szczególności z zakresu polityki zdrowotnej, edukacyjnej i rodzinno-opiekuńczej. Wprowadzenie procedury składania oświadczeń jest niezbędne z uwagi na fakt, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają informacji, czy dany odbiorca końcowy jest uprawniony do skorzystania z obniżonych cen energii elektrycznej. Projektowane rozporządzenie określa wzór oświadczenia odbiorcy uprawnionego, co ma na celu zapewnienie przejrzystości i komunikatywności, oraz dostosowanie brzmienia wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego do treści przepisów ustawy. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366004 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 10 listopada 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy przesyłać w formie załączonej tabeli. Proponowany termin wynika z konieczności pilnego przyjęcia projektowanego aktu prawnego, co jest konsekwencją faktu, że zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 2243) odbiorcy uprawnieni są zobowiązani do złożenia oświadczenia do dnia 30 listopada 2022 r.