Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzoru sprawozdania półrocznego wytwórcy energii w małej instalacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru sprawozdania półrocznego wytwórcy energii w małej instalacji. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru sprawozdania wytwórcy energii w małej instalacji został przygotowany na podstawie delegacji zawartej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383). Rozporządzenie wprowadza nowy wzór sprawozdania wytwórcy energii w małej instalacji określony uprzednio rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego wytwórcy energii w małej instalacji (Dz. U. poz. 1512), które zgodnie z obowiązującymi przepisami powinno być składane w półrocznych okresach sprawozdawczych. Ponadto wraz ze zmianą definicji małej instalacji, do aukcji przystępować mogą wytwórcy w małej instalacji, zatem wzór sprawozdania powinien zostać rozbudowany o informacje umożliwiające identyfikację takiego wytwórcy w ramach Internetowej Platformy Aukcyjnej. Powyższa zmiana jest spójna z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy i ma na celu usunięcie zagrożenia występowania pomyłek związanych z nieprawidłową identyfikacją instalacji objętej wpisem do rejestru a tym samym – obowiązkiem sprawozdawczym. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366707 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 10 grudnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść przy użyciu załączonej tabeli.