Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji został przygotowany na podstawie delegacji zawartej w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, z późn. zm.).

Konieczność wprowadzenia nowego wzoru wniosku wynika z ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje zmianę w zakresie informacji przekazywanych we wniosku i przyjęcia przepisów nowelizujących w postaci uchylenia art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy i wymogu zawierania we wniosku numeru wpisu wytwórcy we właściwym rejestrze.

Projektowane rozporządzenie ma na celu dostosowanie wzoru wniosku do zmienionych wymogów ustawowych i stosownej zmiany treści załącznika – wzoru wniosku. W projekcie zawarto przepis przejściowy zgodnie, z którym wnioski o wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie ze wzorem określonym w przepisach dotychczasowych, podlegać będą rozpatrzeniu.

W zakresie rodzaju małej instalacji w projekcie wskazano następujące kategorie i odpowiadające im kody literowe: mała instalacja wykorzystująca do wytwarzania energii elektrycznej hydroenergię – „WO”, energię wiatru – „WI”, energię geotermalną – „GE”, energię promieniowania słonecznego – „PV”, biogaz inny niż biogaz rolniczy – „BG”, biomasę – „BM”, mieszanki biopłynów z innymi paliwami – „BP”. W powyższej klasyfikacji nie ujęto małych instalacji, w których wytwarzana jest energia elektryczna z biogazu rolniczego oraz wyłącznie z biopłynów, ponieważ działalność w tym zakresie reguluje rozdział 3 ustawy.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351753
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 5 października 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.