Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 56)  – rozporządzenie MBP, wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.). Najważniejsze proponowane zmiany w rozporządzeniu MBP.

 1. W § 3 ust. 4 oraz § 4 ust. 1 dotyczącym warunków prowadzenie mechanicznego przetwarzania i rozładunku zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych zrezygnowanie z odwoływania się do „budynku” w rozumieniu Prawa budowlanego. W związku z powyższym rozładunek i przetwarzanie może być prowadzone w obiekcie zamkniętym instalacji (już niekoniecznie niebędącym budynkiem w rozumieniu Prawa budowlanego).
 2. Przy kodzie odpadów z mechanicznej obróbki odpadów zlikwidowano przedrostek „ex” (korekta legislacyjna) oraz wprowadzono zmiany w zakresie tzw. frakcji podsitowej przez doprecyzowanie, że jest to frakcja wydzielona na sicie o wielkości oczek nie większej niż 100 mm. Dla tego rozwiązania zaproponowano przepis przejściowy, zgodnie z którym stosowane w dniu wejścia w życie rozporządzenia sita o wielkości oczek pozwalającej na wydzielanie frakcji podsitowej większej niż 100 mm mogą być stosowane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 r.
 3. Ze względu na sezonowo zmieniający się skład niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych (strumienie o różnej jakości na co instalacja nie ma wpływu) dopuszczono powstawanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poddanych procesowi mechanicznego przetwarzania odpadów również innych rodzajów odpadów niż wskazanych w § 4 ust. 1.
 4. Przy określaniu wariantów pracy instalacji polegających na przetwarzaniu odpadów selektywnie zebranych przez ich doczyszczanie lub rozsortowywanie oraz produkcji paliwa alternatywnego z odpadów innych niż 20 03 01 zrezygnowano z odwoływania się do wolnych mocy przerobowych gdyż zapis ten powodował niejasności interpretacyjne .
 5. Wprowadzono zmiany w zakresie biologicznego przetwarzania odpadów frakcji podsitowej:
 • przetwarzanie w warunkach tlenowych – zrezygnowano m.in. z określania czasu prowadzenia procesu, określania warunków wilgotności oraz wskazania, że proces ten ma być prowadzony jednostopniowo czy też dwustopniowo. Istotnym będzie efekt końcowy prowadzonego procesu a więc uzyskanie przez odpady określonych parametrów (które były już określone w rozporządzeniu MBP). Oznacza to zmianę z koncentracji na czasie na koncentrację na cel procesu, co jest technologicznie i celowościowo uzasadnione,
 • przetwarzanie beztlenowe – zrezygnowano z określania warunków prowadzenia procesu, ponieważ istotnym jest efekt końcowy prowadzonego procesu, a więc uzyskanie przez odpady określonych parametrów – dlatego też pozostawiono wymóg, że odpady powstałe po przetwarzaniu beztlenowym poddaje się stabilizacji w procesie biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych.
W przypadku procesów biologicznego przetwarzania, zarówno w warunkach tlenowych jak i beztlenowych, istotny będzie efekt końcowy prowadzonego procesu, a więc uzyskanie przez odpady określonych parametrów, po spełnieniu których będą tzw. „stabilizatem”, które były już określone w rozporządzeniu MBP i nie ulegają zmianie. Parametry te dotychczas były określone w § 7 ust. 1 i zostały przeniesione do § 5 ust. 6 (ust. dotyczący biologicznego przetwarzania).
 1. Przeredagowano § 8 w taki sposób, aby odpady powstałe w wyniku procesu biologicznego przetwarzania odpadów frakcji podsitowej, które nie są stabilizatem, mogły być przekazane do termicznego przetwarzania pod warunkiem, że proces biologicznego przetwarzania odpadów będzie trwał co najmniej 4 tygodnie i nie doprowadzi do osiągnięcia parametrów jak dla stabilizatu.
 2. Wprowadzono zmiany w zakresie pobierania próbek i badań stabilizatu:
 • zrezygnowano z odwoływania się do „cyklu” przetwarzania odpadów;
 • dookreślono, że badane będą tylko odpady po procesie przetwarzania biologicznego pod kątem spełnienia parametrów dla stabilizatu;
 • wprowadzono brzmienie, zgodnie z którym jeśli w odniesieniu do procesów prowadzonych w takich samych warunkach technologicznych wyniki co najmniej 3 następujących po sobie badań potwierdziły spełnienie wymagań dla stabilizatu, wówczas dopuszcza się prowadzenie badań przynajmniej jeden raz na kwartał, jeżeli warunki technologiczne prowadzenia procesu nie uległy zmianie.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12373766 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 4 lipca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść przy użyciu załączonej tabeli.