Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska.

Celem zmiany rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1797, z późn. zm.) jest zapewnienie możliwości udzielania pomocy regionalnej dla przedsiębiorców, w związku z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (w trakcie procedowania przez UOKiK) oraz w związku ze zmianą rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu  (rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1237 z dnia 23 lipca 2021 r.

W § 1 pkt 1 projektu rozporządzenia doprecyzowano definicję dużego projektu inwestycyjnego, w celu zapewnienia jej pełnej zgodności z definicjami dużego projektu inwestycyjnego i jednostkowego projektu inwestycyjnego, które zostały określone odpowiednio w art. 2 pkt 52 oraz art. 14 ust. 13 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Zmiany zaproponowane w § 1 pkt 2 i 4 projektu rozporządzenia mają na celu uaktualnienie przepisów, w związku z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027, przywołaniem tego aktu i zapewnieniem przejrzystości przepisów dla beneficjentów pomocy publicznej udzielanej ze środków Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy.

W przepisie § 1 pkt 3 projektu rozporządzenia doprecyzowano, że pomoc regionalna może być udzielana wyłącznie na obszarach określonych w rozporządzeniu RM. Województwo dolnośląskie stało się tzw. obszarem „c”, tj. obszarem objętym pomocą, które spełnia warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c TFUE, gdzie pomoc dla dużych przedsiębiorstw może zostać udzielona wyłącznie na inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352050
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 18 października 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.