Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu. W związku ze zmianami legislacyjnymi wynikającymi z wejścia w życie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, aktualizacji wymaga wzór oświadczenia odbiorcy paliw gazowych składanego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu. Wprowadzone zmiany mają charakter techniczny, a ich celem jest dostosowanie oświadczeń do aktualnie obowiązujących przepisów. W celu dostosowania wzorów oświadczeń do aktualnie obowiązujących przepisów, projektowane zmiany zakładają aktualizację we wzorze oświadczenia składanego przez odbiorcę paliw gazowych do dostawcy paliw gazowych nazwy podmiotu chronionego „mieszkania chronione” na „mieszkania treningowe lub wspomagane” oraz uzupełnienie wzoru oświadczenia o związki zawodowe, co wynika z nowelizacji ustaw regulujących katalog podmiotów objętych ochroną taryfową. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12382453 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 6 marca 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.