Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównań

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównań. Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 295) wprowadziła nowy sposób obliczania wyrównania przysługującego przedsiębiorstwom energetycznym, które zgodnie z art. 12a ust. 1 i 12c ust. 1 powinno stanowić iloczyn różnicy między ceną dostawy ciepła wynikającą ze stosowanej taryfy tego przedsiębiorstwa albo stosowanych cen i stawek opłat i ceną ustaloną z uwzględnieniem art. 3a ust. 2 pkt 2 albo art. 3a ust. 3 pkt 3 oraz ilości sprzedanego ciepła odbiorcom. W ten sposób cena dostawy ciepła zastosowana w okresie rozliczeniowym wobec odbiorców zostanie skorygowana o wartości ze stosowanej taryfy albo ceny i stawki opłat, niższych niż wartości maksymalne. W celu zapewnienia przejrzystości i komunikatywności, celowe jest określenie nowych wzorów wniosków o wypłatę i rozliczenie wyrównań składanych przez przedsiębiorstwa energetyczne (w tym sprzedawców ciepła) stosujących maksymalną cenę dostawy ciepła. Z nowych wzorów zostały usunięte dane potrzebne m. in. do obliczenia maksymalnych cen dostawy ciepła. Nowe wzory wniosków oprócz informacji identyfikujących podmiot ubiegający się o wypłatę wyrównania (oznaczenie podmiotu i jego siedziby, NIP, adres, nr rachunku bankowego) będą zawierały jedynie minimalny zakres informacji potrzebnych do wypłaty wyrównania. Dzięki temu wnioski staną bardziej przejrzyste i prostsze. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372301 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 15 maja 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uprzejmie proszę o przedstawienie ewentualnych uwag do projektu w formie załączonej tabeli.