Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875, z późn. zm.), w art. 39 wprowadza do polskiego systemu prawnego pojęcie stref czystego transportu, zwanych „SCT”. SCT mogą być tworzone przez gminy, w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania emisji zanieczyszczeń z transportu na zdrowie ludzi i środowisko. Ustawa o elektromobilności zakłada wprowadzenie nalepek dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do SCT. W celu ich ujednolicenia i zwiększenia rozpoznawalności, w rozporządzeniu określono jednolity wzór. Nalepka będzie stosowana przez gminy, które zdecydują się ustanowić strefę czystego transportu.

W chwili obecnej rada gminy jest upoważniona (na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o elektromobilności) do ustanowienia strefy czystego transportu na obszarze obejmującym drogi, których zarządcą jest gmina. Rada gminy (zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o elektromobilności) posiada kompetencje do ustanawiania wyłączeń podmiotowych i przedmiotowych od zakazu wjazdu do strefy czystego transportu. 

Celem wydania projektowanego rozporządzenia jest zmiana wzoru nalepki służącej do oznaczania pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu, który został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu (Dz. U. poz. 845). W projektowanym rozporządzeniu w załączniku także zamieszczono wzór nalepki wraz z jej opisem.

Propozycja nowelizacji umożliwi przyspieszenie procesu obsługi wniosku o wydanie nalepki, przy jednoczesnym utrzymaniu kosztu całej procedury na poziomie określonym w ustawie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12385904

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 14 czerwca 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść przy użyciu załączonej tabeli.