Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego. Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku wprowadza mechanizm stabilizujący cenę zakupu energii elektrycznej dla wybranych odbiorców – gospodarstw domowych, mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, a także niektórych podmiotów użyteczności publicznej wykonujących kluczowe zadania władz publicznych, w szczególności z zakresu polityki zdrowotnej, edukacyjnej i rodzinno-opiekuńczej. Aby skorzystać z obniżonych cen, część odbiorców będzie musiała złożyć do swojego sprzedawcy energii elektrycznej oświadczenie, którego wzór znajduje się w załączniku do przedmiotowego projektu rozporządzenia, co stanowi wypełnienie delegacji ustawowej zawartej w art. 5 ust. 8 ustawy. Wprowadzenie procedury składania oświadczeń jest niezbędne z uwagi na fakt, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają informacji, czy dany odbiorca końcowy jest uprawniony do skorzystania z obniżonych cen energii elektrycznej. Mając na uwadze obciążenie dla obywateli, jakim będzie złożenie oświadczenia do przedsiębiorstwa energetycznego, zdecydowano, że oświadczenie to nie będzie wymagane dla odbiorców z grupy taryfowej G, czyli najbardziej licznej grupy odbiorców energii elektrycznej, w której mieszczą się gospodarstwa domowe. Projektowane rozporządzenie określa wzór oświadczenia odbiorcy uprawnionego, co ma na celu zapewnienie przejrzystości i komunikatywności oraz dostosowanie brzmienia wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego do treści przepisów ustawy Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367654 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do dnia 27 grudnia 2022 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.Uwagi należy wnieść w formie załączonej tabeli. Skrócenie okresu trwania konsultacji publicznych wynika z konieczności pilnego wejścia w życie przedmiotowej regulacji, ponieważ art. 63 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687) przewiduje termin na złożenie oświadczenia odbiorcy uprawnionego w zakresie dodawanej grupy podmiotów do dnia 31 stycznia 2023 r. Należy także zasygnalizować, że skrócony termin jest uzasadniony z uwagi na wyłącznie techniczny charakter projektowanej regulacji.