Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967) wprowadza na rzecz podmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 4 tej ustawy i korzystających z określonych źródeł ciepła wsparcie finansowe w postaci dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, tzw.„dodatek dla podmiotów wrażliwych”. Nowelizacja (art. 51 pkt 2) rozszerzyła (nowy ust. 1a w art. 26 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw) zakres podmiotowy instytucji mogących ubiegać się o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych. Dodatkiem będzie przysługiwał także podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, wytwarzającym ciepło na potrzeby podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 tej ustawy, wprowadzane do sieci ciepłowniczej ze źródeł o mocy wyższej niż określonej w art. 2 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania. Mając na uwadze zapewnienie spójności wniosków o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych z nowymi przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, celowa jest pilna zmiana wzoru tego wniosku oraz dołączonych do niego oświadczeń składanych przez osoby reprezentujące podmioty wrażliwe. Nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, stanowiący załącznik do projektowanego rozporządzenia, uwzględnia zarówno nowy rodzaj podmiotów mogących ubiegać się o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, brak konieczności składania oświadczenia o uprzednim niezłożeniu wniosku o wypłatę dodatku węglowego, jak również dookreśla załączniki, które należy obowiązkowo załączyć do wniosku. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365105 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) poprzez użycie załączonej tabeli, w terminie do 14 października 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.