Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych.   Przewidziany w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, obowiązek utrzymywania zapasów paliw w ilości zapewniającej utrzymanie ciągłości dostaw energii elektrycznej lub ciepła do odbiorców ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Obowiązek ten został nałożony na wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła. Projekt zmiany rozporządzenia wprowadza nowy, precyzyjny algorytm określania wielkości zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych wytwarzających energię elektryczną w jednostkach wytwórczych centralnie dysponowanych, w rozumieniu przepisów ustawy, oparty na następujących, obiektywnych przesłankach:

  • Wolumenie paliwa koniecznego dla wytworzenia 1 MWh energii elektrycznej – parametr ten pozwoli na określenie efektywności procesu wytwarzania energii elektrycznej przez daną jednostkę oraz pozwoli na prawidłowe wyliczenie rzeczywistego zapotrzebowania danej jednostki na paliwo podstawowe,
  • Mocy zainstalowanej jednostki – w projektowanych przepisach proponuje się zwiększenie obowiązku utrzymywania zapasów paliw poprzez założenie, że zapas ma być wystarczający dla nieprzerwanej pracy jednostki przez określony czas, z maksymalną mocą zainstalowaną. Dzięki temu, w razie niespodziewanie wysokiego zapotrzebowania na energię elektryczną w systemie elektroenergetycznym, połączonym z zakłóceniami w dostawach paliw ze źródeł krajowych bądź zagranicznych, przedsiębiorstwa energetyczne będą w stanie zapewnić nieprzerwane dostawy energii elektrycznej do jej odbiorców.
W celu zobiektywizowania wysokości powyższych parametrów zdecydowano się na:
  • przyjęcie do ich wyliczenia średniej z okresu trzech ostatnich lat,
  • korektę wyniku o współczynnik sezonowy, co pozwoli na dostosowanie wysokości wymaganych zapasów paliw do pory roku celem zapewnienia odpowiedniego wzrostu poziomu zapasów, w okresach poprzedzających szczytowy okres zapotrzebowania na paliwa energetyczne.
Nowy projekt różnicuje również wysokość obowiązku zapasowego dla przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem ciepła, w tym ciepła wytwarzanego w kogeneracji, lub energii elektrycznej w jednostkach wytwórczych innych niż jednostki wytwórcze centralnie dysponowanie. Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361550 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 12 lipca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.