Projekt rozporządzenia MN zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach Inwestycji A2.4.1 KPO – Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach Inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego.

Projektowane rozporządzenie stanowi nowelizację rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach Inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego (Dz. U. poz. 1021 i 2641).

Pomoc de minimis w ramach Inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego, zwanej dalej „Inwestycją A2.4.1”, była dotychczas udzielana przedsiębiorcom zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego „rozporządzeniem nr 1407/2013”.

Na podstawie nowelizowanego rozporządzenia, w przypadku kolejnych naborów wyłaniających przedsięwzięcia do realizacji w ramach Inwestycji A2.4.1, zostanie zachowana możliwość udzielania pomocy de minimis.

Projektowane rozporządzenie zwiększa pułap pomocy de minimis oraz zmienia sposób obliczania 3-letniego okresu sumowania limitu pomocy de minimis. Usuwa również odrębny limit pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów i zakaz wykorzystywania pomocy de minimis na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów. Projektowane rozporządzenie aktualizuje też katalog sektorów pomocy przyznawanej przedsiębiorcom, do których rozporządzenie nr 2023/2831 nie będzie miało zastosowania, a które będą miały znaczenie w sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzący działalność w takim sektorze będzie ubiegał się o pomoc de minimis udzielaną za pośrednictwem Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. Zmiany wprowadzane projektowanym rozporządzeniem stanowią bezpośrednią konsekwencję przepisów wprowadzonych rozporządzeniem nr 2023/2831.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12383954

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 24 kwietnia 2024 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.