Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie wzoru wniosku przedsiębiorstwa społecznego o finansowanie składek oraz trybu ich finansowania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wzoru wniosku przedsiębiorstwa społecznego o finansowanie składek oraz trybu ich finansowania.

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wzoru wniosku przedsiębiorstwa społecznego o finansowanie składek oraz trybu ich finansowania wynika z uchwalenia ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

Projektowane rozporządzenie wprowadzi jednolity wzór wniosku przedsiębiorstwa społecznego o finansowanie składek, o których mowa w art. 21 ust. 1  ustawy, a także określi niezbędną dokumentację, jaką należy dołączyć do wniosku. We wzorze wniosku przewiduje się, że przedsiębiorstwo społeczne będzie zobowiązane do przedstawienia informacji, obejmujących:

  1. dane dotyczące przedsiębiorstwa społecznego,
  2. datę umowy zawartej przez starostę i przedsiębiorstwo społeczne w sprawie finansowania składek na ubezpieczenia społeczne,
  3. dane rozliczeniowe, obejmujące informacje o okresie opłacania składek oraz kwocie składek podlegających refundacji lub finansowaniu,
  4. dane dotyczące osób, których dotyczy rozliczenie składek, z podaniem ich numeru PESEL, okresu nawiązania stosunku pracy oraz przynależności do jednej z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  5. dane o numerze rachunku bankowego przedsiębiorstwa społecznego, na który będą przekazywane środki finansowe.

Starosta dokonujący zwrotu opłaconych składek wydaje przedsiębiorstwu społecznemu ubiegającemu się o ich zwrot zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie z przepisami w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o  ekonomii społecznej
Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12363853

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 14 września 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.