Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167, z późn. zm.) kwoty limitów za nocleg oraz diet przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju obowiązują od dnia 1 marca 2013 r. Konieczne jest zatem ich uaktualnienie.  Ponadto, dieta z tytułu krajowej podróży służbowej wymaga korekty, z uwagi na obecną sytuację społeczno-gospodarczą. W projekcie podwyższono niektóre kwoty diet oraz limitów na nocleg przysługujących pracownikowi z tytułu podróży zagranicznej. Ponadto, ustalono kwotę diety i limitu na nocleg dla Watykanu, z uwagi na zgłaszaną potrzebę dodania tego państwa do załącznika przedmiotowego rozporządzenia. Należności przy podróży służbowej do Watykanu zostały ustalone w wysokości jak we Włoszech. Nowe wysokości diet i limitów noclegowych zostały określone w załączniku do projektu rozporządzenia. W projekcie podwyższono również stawkę diety przysługującej pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju o 7 zł tj. do 45 zł. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362611 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 31 sierpnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.