Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. poz. 658) zawiera przepisy określające warunki przyznawania nagród specjalnych, rodzaje nagród, podmioty uprawnione do zgłaszania wniosków oraz sposób i tryb postępowania w sprawie tych nagród, uwzględniając rodzaje działań, za jakie nagrody te przysługują oraz ich społeczną użyteczność. Zmiana rozporządzenia ma na celu rozszerzenie kompetencji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, dotyczących przyznawania nagród za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, poprzez umożliwienie nagradzania w ramach inicjatywy własnej osób i podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej. W projektowanych przepisach wprowadzono zmiany mające na celu uelastycznienie wymagań dotyczących procedury przyznania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. W efekcie minister, mając wiedzę uzyskaną dzięki współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz podmiotami, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, będzie mógł z inicjatywy własnej docenić osoby czy też instytucje działające w obszarze pomocy społecznej, których działalność wyróżnia się innowacyjnością. W związku ze zmianami, jakie dokonały się w dziale zabezpieczenia społecznego, polegającymi na przeniesieniu części zakresu przedmiotowego pomocy społecznej do obszaru „rodzina”, dostosowano katalog działań, za które mogą być przyznane nagrody ministra. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370104 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 13 marca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.