Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy wydawany jest na podstawie art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.). Projektowane rozporządzenie ma na celu nowelizację obowiązującego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 472). Celem nowelizacji jest: 1) zmiana terminów, z kwartalnych na miesięczne (począwszy od marca danego roku), sporządzania informacji z wykonania planu finansowego Funduszu Pracy, obowiązujących kierowników jednostek tworzących publiczne służby zatrudnienia, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy; 2) usprawnienie przekazywania informacji z wykonania planu finansowego Funduszu Pracy, poprzez zniesienie obowiązku przysyłania informacji w formie pisemnej; 3) odstąpienie od obowiązku przekazywania aktualizacji planu finansowego Funduszu Pracy na oddzielnym dokumencie. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.a Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370801 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 30 marca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.