Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek, z uwzględnieniem ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1, oraz wyłączenia z podstawy wymiaru składek niektórych rodzajów przychodów. Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany polegające na podniesieniu kwoty wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia, jaka jest wyłączona z podstawy wymiaru składek, do kwoty 450 zł oraz rozszerza przepis o wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych. W projektowanym rozporządzeniu proponuje się zmianę § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia poprzez podwyższenie kwoty wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwoty wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł oraz rozszerzenie przepisu o wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych. W obowiązującym obecnie stanie prawnym wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu jest wyłączona z podstawy wymiaru składek do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 300 zł (od 1 marca 2022 r.). Projektowana zmiana rozporządzenia w przedmiotowym zakresie ma na celu urealnienie kwoty wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe określonej w § 2 ust. 1 pkt 11 ww. rozporządzenia. Projekt rozporządzenia przewiduje również zmiany w zakresie sposobu przeliczania kwot stanowiących podstawę wymiaru składek z waluty EUR na PLN. Proponuje się zmianę § 4 powołanego rozporządzenia mającą na celu usankcjonowanie stosowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych procedury rozliczeń i przeliczeń walutowych w zakresie składek przekazywanych przez inne podmioty niż płatnik składek. Projektowane rozporządzenie uchyla w § 2 ust. 1 pkt 1b, pkt 5, pkt 31-32 i w § 2 ust. 2-4 oraz dostosowuje brzmienie pkt 16a do zmian w zakresie typów szkół. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12374150 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 17 lipca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.