Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z  2022 r. poz. 1510, z późn. zm.). Zgodnie z wymienionym przepisem warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej, jeżeli nie są oni objęci układem zbiorowym pracy, określa, w drodze rozporządzenia – w zakresie niezastrzeżonym w innych ustawach do właściwości innych organów – minister właściwy do spraw pracy na wniosek właściwego ministra. Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia, określonych w załączniku nr 1 w tabelach 1 i 2 do przedmiotowego rozporządzenia, zgodnie z propozycjami przedstawionymi przez Ministra Zdrowia. W związku z powyższym, w załączniku nr 1 do nowelizowanego rozporządzenia: 1) w tabeli 1 minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach zaszeregowania I-XVIII wynoszą odpowiednio 3490 zł – 4180 zł (obecnie 3010 zł – 3700 zł), natomiast maksymalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego 3700 zł – 8590 zł (obecnie 3130 zł – 8020 zł); 2) w tabeli 2 minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach zaszeregowania I-XV wynoszą odpowiednio 3490 zł – 4610 zł(obecnie 3010 zł – 4130 zł), natomiast maksymalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego 3700 zł – 15570 zł (obecnie 3130 zł – 14440 zł). Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z  2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368501 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 16 lutego 2023 roku na adres sekretariat@pracodawcy.pl oraz szkop@pracodawcy.pl .