Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) ma na celu zniesienie ograniczeń czasowych wykonania zakresu rzeczowego z zestawieniem rzeczowo- finansowym operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poniesienia przez beneficjentów kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenia wniosku o płatność końcową, które dla operacji jednoetapowych wynosi 24 miesiące oraz dwuetapowych 36 miesięcy. Jednocześnie ostateczny termin na wykonanie zakresu rzeczowego z zestawieniem rzeczowo finansowym, poniesienie przez beneficjentów kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową nadal nie będzie mogło nastąpić później niż do dnia 30 czerwca 2025 r. Projekt rozporządzenia rozwiązuje problemy beneficjentów związane z realizacją operacji w pierwotnie wyznaczonym terminie, jednocześnie brak możliwości zakończenia operacji w terminach wykraczających poza terminy wynikające z zawartych dotychczas umów o przyznaniu pomocy może skutkować ich rozwiązywaniem. Problemy beneficjentów wynikają przede wszystkim z braku możliwości wyłonienia wykonawcy w trybie zamówień publicznych oraz z opóźnień wykonawców prac budowlanych jak również odstępowaniu wykonawców umów w sprawie zamówienia publicznego. Ze względu na potrzebę równego traktowania podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy wprowadzono przepis przejściowy, zgodnie z którym zmiany przewidziane projektowanym rozporządzeniem będą miały zastosowania również do spraw wszczętych i niezakończonych zawarciem umowy o przyznaniu pomocy przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia. Takie rozwiązanie jest korzystne z punktu widzenia równego traktowania wnioskodawców i beneficjentów, objętych nowelizowanym rozporządzeniem, co reguluje projektowany § 2. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12373352 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 29 czerwca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.