Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 19 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377, 1561 i …).

Podstawowym celem projektu rozporządzenia jest, zgodnie z upoważnieniem ustawowym, określenie rozwiązań prawnych niezbędnych dla realizacji rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Program skierowany jest do podmiotów, które realizują przedsięwzięcia polegające na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu (w tym lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy), mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni, tymczasowych pomieszczeń oraz infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej (art. 1 ustawy o finansowym wsparciu).

W projekcie rozporządzenia niezbędne było dodanie przepisów mających na celu określenie informacji, jakie będą wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów wsparcia wdrażających KPO, potwierdzających że przedsięwzięcie nie będzie wyrządzać poważnych szkód dla celów środowiskowych poprzez odpowiednie zastosowanie wytycznych DNSH zawartych w rozporządzeniu  delegowanym Komisji UE 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych.

Ponadto, w projekcie rozporządzenia dokonano doprecyzowania i uporządkowania części dotychczasowych przepisów, zgodnie z potrzebami, które pojawiły się w ramach bieżącej działalności operacyjnej Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych (zawierający 3 załączniki): https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365051/katalog/12918366#12918366

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) poprzez użycie załączonej tabeli, w terminie do 28 października 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.