Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych. Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 19 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377 i 1561). Podstawowym celem projektu rozporządzenia jest, zgodnie z upoważnieniem ustawowym, określenie rozwiązań prawnych niezbędnych dla realizacji rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Program skierowany jest do podmiotów, które realizują przedsięwzięcia polegające na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu (w tym lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy), mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni, tymczasowych pomieszczeń oraz infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej (zgodnie z art. 1 ustawy o finansowym wsparciu). Konieczność wydania nowego rozporządzenia jest spowodowana zmianami ustawy o finansowym wsparciu, wprowadzonymi ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych (Dz. U. poz. 1561), zwaną dalej „ustawą o zmianie niektórych ustaw”. Zgodnie z art. 39 ustawy o zmianie niektórych ustaw dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ustawy o finansowym wsparciu zachowują moc, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2022 r. Celem projektu rozporządzenia jest, zgodnie z upoważnieniem ustawowym, określenie rozwiązań prawnych, które umożliwią wykonanie nowelizowanej ustawy o finansowym wsparciu podmiotom, do których ustawowych lub statutowych zadań należy zapewnienie schronienia lub mieszkania osobom potrzebującym. Rozporządzenie stanowi podstawę realizacji rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, finansowanego ze środków Funduszu Dopłat, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. W ramach programu przede wszystkim samorządy gminne mają możliwość uzyskania bezzwrotnego finansowego wsparcia na realizację lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, zasobu interwencyjnego lub mieszkań na wynajem realizowanych przez inne podmioty (np. spółdzielnie mieszkaniowe czy społeczne inicjatywy mieszkaniowe). Program realizowany jest od 2006 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych (zawierający 3 załączniki): https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362554/katalog/12899201#12899201 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 22 sierpnia 2022 roku na adres sekretariat@pracodawcy.pl.