Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego. Wydanie rozporządzenia zgodnie z upoważnieniem ustawowym określonym w art. 60r ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wypełnia obowiązek (spoczywający na ministrze właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa) określony w tym przepisie. Projektowane rozporządzenie uzupełnia obszerne regulacje dotyczące książki obiektu budowlanego znajdujące się w rozdziale 5d (pt. Książka obiektu budowlanego) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, który to rozdział zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 r. Projektowane rozporządzenie określa:

  • z jakich elementów składać się ma książka obiektu budowlanego;
  • wymogi techniczne dotyczące prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci papierowej;
  • jak wpisy w książce obiektu budowlanego powinny być dokonywane i jak powinny wyglądać, a także w jaki sposób mają być systematyzowane;
  • sposób uwierzytelniania i autoryzacji oraz wpływ tego procesu na prowadzenie książko obiektu budowlanego w postaci elektronicznej.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362854 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 24 sierpnia 2022 roku na adres sekretariat@pracodawcy.pl. Uwagi proszę przekazać w formie tabeli (wzór tabeli w załączeniu).