Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 64b ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Konieczność wydania przedmiotowego rozporządzenia jest podyktowana zmianą przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzonych ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (aktualnie oczekuje na decyzję Prezydenta RP).

Rozporządzenie określa wzór formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. Oczekiwanym efektem wprowadzenia rozporządzenia jest ułatwienie i przyśpieszenie procesu inwestycyjnego, poprzez zapewnienie wszystkim zainteresowanym jednakowego wzoru formularza, zarówno dla określenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak i warunków zabudowy. W stosunku do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy w postaci papierowej i w formie dokumentu elektronicznego będzie miał zastosowanie ten sam wzór. Zastosowanie formy dokumentu elektronicznego umożliwia jego późniejszą sprawną implementację w systemach informatycznych (w tym wykorzystujących systemy zarządzania treścią CMS) i umożliwienie inwestorom załatwiania ww. spraw przez Internet.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352860
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 5 listopada 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl, według wzoru w zamieszczonej tabeli.