Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej na instalacje Odnawialnych Źródeł Energii realizowane przez społeczności energetyczne w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej na instalacje Odnawialnych Źródeł Energii realizowane przez społeczności energetyczne w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Podstawą do wydania rozporządzenia przez Ministra Rozwoju i Technologii jest art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079). Celem przyjęcia rozporządzenia jest stworzenie warunków wspierania rozwoju społecznego i gospodarczego społeczności energetycznych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności poprzez umożliwienie udzielania pomocy de minimis lub pomocy publicznej na inwestycje w rozwój lokalnych odnawialnych źródeł energii oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych. Przyjęty Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwany dalej „KPO”, zakłada w ramach inwestycji pn. B.2.2.2: Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne wydatkowanie znaczących środków na wsparcie tego typu projektów, przy czym w części wiązać się to będzie z koniecznością udzielania pomocy publicznej. Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki, tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis lub pomocy publicznej a także podmioty jej udzielające, z przeznaczeniem na pomoc:

  • dla klastrów innowacyjnych;
  • inwestycyjną na:
a) propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, b) efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy, c) infrastrukturę energetyczną;
  • na badania środowiska.
W § 3 projektu rozporządzenia wskazane zostały wyłączenia przedmiotowe – sektory i rodzaje działalności gospodarczej, które są wyłączone z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia, wyłączenie dotyczące przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji oraz wyłączenia niektórych rodzajów pomocy, również takich, które odnoszą się wyłącznie do konkretnych przeznaczeń pomocy. Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361353 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) według wzoru zamieszczonej poniżej tabeli, w terminie do 20 lipca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.