Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na przedsięwzięcia związane z gospodarką o obiegu zamkniętym w ramach KPO

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na przedsięwzięcia związane z gospodarką o obiegu zamkniętym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na przedsięwzięcia związane z gospodarką o obiegu zamkniętym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, wydawane jest na podstawie art. 6b ust. 10c ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462, z późn. zm.). Przyjęta do sfinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności inwestycja pn. A.2.2.1: Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ zakłada wydatkowanie znaczących środków na wsparcie tego typu projektów, przy czym w części przypadków wiązać się to będzie z koniecznością udzielania pomocy publicznej lub pomocy de minimis. Projektowane rozporządzenie ma na celu określenie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację przedsięwzięć mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) polegających na opracowaniu i wdrożeniu zielonych technologii związanych z gospodarką obiegu zamkniętego oraz dotyczących: 1) poprawy zarządzania surowcami; 2) zwiększenia efektywności energetycznej; 3) zmiany w kierunku zerowej ilości odpadów; 4) redukcji emisji gazów cieplarnianych z procesów produkcyjnych i operacyjnych. Pomoc finansowa udzielana będzie jako: 1) regionalna pomoc inwestycyjna; 2) pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP; 3) pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności; 4) pomoc inwestycyjna na:

  • ochronę środowiska, w tym obniżenie emisyjności,
  • środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach,
  • efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym
– stanowiąca pomoc publiczną, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji nr 651/2014; 5) pomoc de minimis, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji nr 1407/2013”. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12378653 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 20 listopada 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść przy pomocy załączonej tabeli.