Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Nowelizacja rozporządzenia obejmuje zmianę:

  • 23 oraz § 26 ust. 3 w zakresie brzmienia nazwy Instytutu;
  • załącznika nr 2 do rozporządzenia w zakresie wzoru książki operatora, w którym dotychczasowa nazwa podmiotu uprawnionego zostanie zastąpiona nową.
Zgodnie z § 3 projektu rozporządzenia zmieniającego wszystkie książki operatora wydane przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia zachowują moc. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367350 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 21 grudnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Wyznaczenie skróconego terminu na zajęcie stanowiska wynika z konieczności wydania rozporządzenia w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości prowadzonych procedur związanych z wydawaniem po 1 stycznia 2023 r. uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.