Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów i pomieszczeń magazynowych do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów i pomieszczeń magazynowych do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Podstawę prawną do wydania rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów i pomieszczeń magazynowych do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym stanowi art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1650) tzw. ustawa koncesyjna. Art. 33 ustawy koncesyjnej nakazuje przechowywanie wymienionych w tytule ustawy wyrobów, tzw. „wyroby koncesjonowane”, w warunkach zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska. Potrzeba wydania rozporządzenia zmieniającego wynika z faktu zidentyfikowania w tekście rozporządzenia magazynowego z 2021 r. pewnych nadmiernych obciążeń dla przedsiębiorców w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także nieścisłości, które mogą skutkować niewłaściwą interpretacją wymagań, jakie spełnić muszą obiekty i pomieszczenia do przechowywania wyrobów koncesjonowanych. Celem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie obiektów i pomieszczeń magazynowych do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Poz. 1674), stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności i gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1650) jest nowelizacja zmienianego rozporządzenia w kontekście zidentyfikowania w jego tekście pewnych nadmiernych obciążeń dla przedsiębiorców w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także nieścisłości, które mogą skutkować niewłaściwą interpretacją wymagań, jakie spełnić muszą obiekty i pomieszczenia do przechowywania wyrobów koncesjonowanych. Wśród najważniejszych zmian należy wskazać zmianę definicji magazynu bazowego, która to zmiana rozwiązuje problem przechowywania w magazynach wyrobów koncesjonowanych, których przechowywanie nie stwarza potencjalnych zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska, a także konieczność wydzielania części jako odrębnej strefy pożarowej także w stosunku do wyrobów, które nie stwarzają zagrożenia pożarowego. Zmiana definicji pojęcia „magazyn bazowy” w przedstawiony sposób, usunie wątpliwości dotyczące wyrobów koncesjonowanych – niezależnie od tego czy stwarzają podczas przechowywania potencjalne zagrożenia dla ludzi, mienia i środowiska czy też takich zagrożeń nie stwarzają – zawsze muszą być przechowywane zgodnie z wymaganiami ustawy koncesyjnej oraz rozporządzenia magazynowego z 2021 r. Kolejna zmiana dotyczy przechowywania w magazynie bazowym materiałów wybuchowych i amunicji podklasy 1.4 o grupie zgodności S, o masie netto nie przekraczającej 1000 kg – dopuszczono możliwość przechowywania ww. materiałów wybuchowych i amunicji (podklasy 1.4S) w części obiektu magazynowego wydzielonej przeciwpożarowymi ścianami wewnętrznymi o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60 i stropami o klasie odporności ogniowej REI 60, a także zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, bez konieczności wydzielania tego magazynu jako odrębnej strefy pożarowej. Przepis ten nie dotyczy materiałów wybuchowych i amunicji zaliczanych do pozostałych grup zgodności w podklasie 1.4 Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367352 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 4 stycznia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy przesłać w formie załączonej tabeli.