Projekt rozporządzenia MRPiT w sprawie krajowego zezwolenia generalnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie krajowego zezwolenia generalnego.

Projektowane rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie krajowego zezwolenia generalnego w swej treści zawiera wprowadzenie w § 9 możliwości pozostawienia towaru o znaczeniu strategicznym poza granicami RP w przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia uzbrojenia. Eksporter lub dostawca sporządza informację, która zawiera nazwę towaru, numer fabryczny, ilość towaru oraz przyczynę, dla której towar nie został przywieziony w okresie 8 letnim, wpisanie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na listę państw, do których możliwy jest wywóz uzbrojenia. Umożliwi to podmiotom, dokonującym obrotu z odbiorcami w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej korzystanie z krajowego zezwolenia generalnego, bez konieczności występowania o zezwolenie indywidualne.

Ponadto projekt wprowadza kolejne krajowe zezwolenia generalne na obrót uzbrojeniem, które z uwagi na charakter obrotu oraz destynacje mogą być realizowane na podstawie uproszczonej procedury, jaką jest korzystanie z krajowego zezwolenia generalnego (m.in. zezwolenie ZG-PL-U-9 udzielone w zakresie dokonywania pomocy technicznej do określonych odbiorców wskazanych w załączniku nr 6 do rozporządzenia. (§ 11)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352200
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 25 października 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.