Projekt rozporządzenia MRPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Przedmiotowe rozporządzenie jest wydawane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922) i ma na celu przywrócenie dotychczasowych, to jest obowiązujących przed dniem 31 lipca 2021 r., zasad zaliczania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych.

W związku z potencjalnymi negatywnymi skutkami finansowymi dla jednostek samorządu terytorialnego, jakie może w przyszłości powodować obowiązująca od dnia 31 lipca 2021 r. zmiana zasad zaliczania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych, a także ze względu na wątpliwości interpretacyjne dotyczące brzmienia nowej regulacji, zachodzi konieczność przywrócenia rozwiązań obowiązujących w tym zakresie na gruncie poprzedniego stanu prawnego (uchylenie pkt 5 w ust. 1 lp. 9  załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków).

Projekt rozporządzenia zakłada także wyeliminowanie z porządku prawnego regulacji zawartej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków nakazującej zaliczanie jako nieużytków N – wydzielonych części terenu zamkniętego przeznaczonych do szkolenia wojsk, w szczególności strzelnic, czołgowisk, rejonów upadku pocisków, pasów ćwiczeń taktycznych, pól roboczych poligonu wojskowego oraz placów ćwiczeń.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350950
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 10 września 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.