Projekt rozporządzenia MRPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Celem rozporządzenia jest zapewnienie prawidłowości przeprowadzania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ich wpływ na poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Podatnicy mogą od 1 stycznia 2019 r. ponosić wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które podlegają odliczeniu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, tzw. ulga termomodernizacyjną. Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie możliwe finansowanie kotłów węglowych w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Konieczne jest więc odpowiednie skorygowanie wykazu materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, ze względu na potrzebę zachowania spójności zasad wspierania efektywności energetycznej w ramach różnych instrumentów polityki państwa w tym zakresie.

W projekcie rozporządzenia rekomenduje się wyeliminowanie kotłów węglowych z ulgi termomodernizacyjnej, z jednoczesnym dopuszczeniem spełniających odpowiednie wymogi kotłów do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.


Podstawa prawna: UUstawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352703
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 3 listopada 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl, według wzoru w zamieszczonej poniżej tabeli.

Lp. Podmiot
zgłaszający
uwagę
Przepis
którego
uwaga
dotyczy
 
Uwaga Uzasadnienie
uwagi
 
Propozycje
rozwiązań