Projekt rozporządzenia MRPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Przedłożony projekt rozporządzenia przewiduje zmianę rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966, z 2018 r. poz. 1233, z 2019 r. poz. 1176 i 2164 oraz z 2020 r. poz. 2297)

Projekt zakłada uwzględnienie w rozporządzeniu obowiązującym zróżnicowania przewodów wentylacyjnych ze względu na materiały, z jakich są wykonywane, tj. przewody wentylacyjne metalowe i niemetalowe. Podział przewodów wentylacyjnych na metalowe i niemetalowe umożliwi wydłużenie okresu przejściowego, w którego czasie nie będzie obowiązku deklarowania przez producentów właściwości użytkowych wyrobów stanowiących wyłącznie przewody wentylacyjne niemetalowe.

W projekcie zakłada się również wydłużenie okresu przejściowego dla zespołów pomp do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych w celu zapewnienia możliwości dokończenia przez producentów przedmiotowych wyrobów procedury uzyskiwania wymaganej dokumentacji umożliwiającej wprowadzenie wyrobów do obrotu. Wydłużenie okresu przejściowego o pół roku (do 30 czerwca 2022 r.) uwzględnia czas trwania procedur związanych z wydaniem KOT oraz zaangażowanie podmiotów w ten proces.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352351

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 28 października 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl. Uprzejmie proszę o przesłanie uwag w formie załączonej tabeli.