Projekt rozporządzenia MRPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155 oraz 2020 r. poz. 1339). Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2019 r. poz. 1922 oraz z 2020 r. poz. 785 i 1475) wdraża w zakresie swojej regulacji do krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 88, z późn. zm.), zwaną dalej „dyrektywą RoHS II”.

Nowelizacja niniejszego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym związana jest z obowiązkiem transpozycji dyrektyw delegowanych, zmieniającej dyrektywę RoHS II, do prawa krajowego. Zmiana ta polega na aktualizacji metryczki publikacyjnej dyrektywy RoHS II. Dyrektywy w aktach prawa krajowego są powoływane w odnośnikach informujących o wdrożeniu w określonym akcie normatywnym (ustawie lub rozporządzeniu). Jeżeli dyrektywa wdrożona do prawa krajowego ulega zmianom, informacja zawarta o odnośniku, wskazująca określone publikatory dyrektyw zmieniających staje się istotna dla adresata przepisów danego rozporządzenia.

Nowelizowane rozporządzenie umożliwia zniesienie barier technicznych oraz prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykorzystania wybranych substancji niebezpiecznych do określonych zastosowań w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ułatwia także międzynarodowy obrót towarowy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do aktu prawnego zawierający dodatkowe informacje: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341755
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 14 stycznia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.