Projekt rozporządzenia MS w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach.

Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. poz. 1174) podyktowana jest opublikowaniem w dniu 24 czerwca 2021 r. ustawy z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1135), na podstawie której przesunięto termin wejścia w życie przepisów zmieniających ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, przewidujących ujawnienie w KRS-ie „adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych”.

Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2021 r., cześć regulacji określających szczegółowe kwestie wpisu „adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych” do Krajowego Rejestru Sądowego, ma wejść w życie z dniem 1 października 2021 r., tak jak pierwotnie przewidywała to ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320 i z 2021 poz. 72, 802, 1135 i 1163). Stosownie do przywołanej wyżej ustawy z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych termin wejścia w życie przepisów zmieniających ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, w zakresie ujawnienia w KRS-ie „adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych” został przesunięty na dzień 5 lipca 2022 r. Tym samym zachodzi pilna potrzeba „zaktualizowania” terminu wejścia w życie części regulacji Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2021 r. dotyczących „adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych” poprzez uwzględnienie aktualnie obowiązującego ustawowego terminu wejścia w życie regulacji dotyczących ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. dnia 5 lipca 2022 r.

Planowane działania będą bezpośrednio oddziaływać na sektor mikro-, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351553
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 1 października 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.