Projekt rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach.

Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 35a ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021r. poz. 112, z 2020r. poz. 2320, z 2021r. poz. 1598, 1641, 2106). Przepis ten przewiduje, że Minister Sprawiedliwości  określi w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób prowadzenia rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rejestru dłużników niewypłacalnych oraz szczegółową treść wpisów w tych rejestrach, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności danych zawartych w rejestrach i potrzebę zapewnienia ich przejrzystości.

Projektowane zmiany rozporządzenia wynikają z nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przewidzianej w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (UC111) oraz służą implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1151 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek (Dz.U.UE.L.2019.186.80).

Wobec wymogu objęcia wymianą między rejestrami państw członkowskich UE (EOG) za pośrednictwem systemu integracji rejestrów informacji o dacie urodzenia lub krajowego numeru identyfikacyjnego osób wchodzących w skład organu reprezentacji lub nadzoru spółki macierzystej, wynikającym z pkt 5.4. rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 2021/1042, projekt przewiduje:

  • zmianę § 3 ust. 2 rozporządzenia poprzez dodanie pkt 2a przewidującego wpisywanie w Krajowym Rejestrze Sądowym daty urodzenia w odniesieniu do osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL. W przypadkach, w których informacja otrzymana z systemu integracji rejestrów, zawierała będzie zamiast daty urodzenia krajowy numer identyfikacyjny, wpisowi do rejestru będzie podlegał ten numer;
  • nowelizację § 11 rozporządzenia, co jest konsekwencją przyjętych rozwiązań w zakresie ujawniania danych osób nieposiadających numeru PESEL;
  • zmianę rozporządzenia zmierzającą do ujawnienia w Krajowym Rejestrze Sądowym informacji o oddziale spółki krajowej utworzonym w innym państwie członkowskim UE (EOG), zgodnie pkt 5.2. rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 2021/1042, w zakresie siedziby oraz adresu oddziału spółki, a także jego numeru w rejestrze i nazwy rejestru (zmiany zostały przewidziane w: § 41 w pkt 3, § 50 w pkt 3, § 61 w pkt 3 rozporządzenia);
  • w związku z tym, że w pkt 5.4. rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 2021/1042 przewidziano przekazywanie informacji o osobach prawnych uprawnionych do reprezentowania spółki objętej systemem integracji rejestrów, w odniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej – ujawnianie w Rejestrze informacji o numerze w rejestrze komplementariusza będącego osobą prawną, nazwie rejestru oraz państwie członkowskim, w którym zarejestrowano ten podmiot (§ 43 w pkt 1 w lit. b tiret czwarte);
  • zmianę w zakresie § 137 rozporządzenia, przewidującą ujawnianie w rejestrze numeru PESEL (lub odpowiednio daty urodzenia lub krajowego numeru identyfikacyjnego) osób uprawnionych do reprezentowania lub nadzoru przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył swój oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (uwzględnienie wymogu pkt 5.4. rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 2021/1042).


Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358507
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 20 kwietnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.