Projekt rozporządzenia MSiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu. Celem projektowanego rozporządzenia, zmieniającego rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu (Dz. U. poz. 463), stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 42 ust. 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Z 2022 r. poz. 2267) jest wprowadzenie optymalnych przepisów dla realizacji Programu budowy hal sportowych o lekkiej konstrukcji. W związku z tym § 2 pkt 1 zmienianego rozporządzenia otrzymuje brzmienie: „budową i remontami obiektów sportowych”. Ponadto uchylono § 3 ust. 2. Projekt rozporządzenia przewiduje, że jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych między innymi z budową i remontami obiektów sportowych, w tym budową kompleksów sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Proponuje się ww. przepisowi nadać uniwersalną formę tak, aby umożliwić Ministrowi udzielanie z budżetu państwa dotacji jednostkom samorządu terytorialnego w formule ogłaszanych przez Ministra programów, stanowiących swojego rodzaju regulamin i wytyczne dla beneficjentów środków z budżetu państwa. W porównaniu do poprzedniego rozporządzenia proponuje się również rezygnację z zapisu § 3 ust. 2 rozporządzenia, zgodnie z którym wniosek, przed złożeniem Ministrowi, powinien zostać zaopiniowany przez właściwego terytorialnie marszałka województwa. Przepis ten niezbędny był w sytuacji, w której zadania dotyczące Orlików realizowane były przy jednoczesnym wsparciu ze strony samorządów województw. Obecnie przepis ten nakłada na wnioskodawców dodatkowe nieuzasadnione zobowiązanie. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367303 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 21 grudnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.