Projekt rozporządzenia MSiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U. 2019 poz. 1638) określa szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu przebudowy, remontów i inwestycji obiektów sportowych, a także rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz zadań określonych w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej oraz zadań z zakresu rozwoju turystyki społecznej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, tryb składania wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu oraz tryb przekazywania środków z Funduszu. Konieczność korekty przedmiotowej kwestii, wynika z potrzeby uelastycznienia i urealnienia limitów dotyczących udzielania dofinansowania. Obecnie obowiązujące regulacje przewidują bowiem, co do zasady, dofinansowanie zadań inwestycyjnych na poziomie do 50% z nielicznymi wyjątkami, dotyczącymi Centralnego Ośrodka Sportu, Instytutu Sportu itp. To z kolei powoduje, że aktualnie dla szeregu przedsięwzięć realizacja polityki Ministra w zakresie systemowego wsparcia inwestycji sportowych napotyka na nieuzasadnione bariery.

Proponowana zmiana rozporządzenia przewiduje podniesienie ogólnego, standardowego poziomu dofinansowania do 70% wydatków. Jednocześnie planowane jest utrzymanie dofinansowania do 80% wydatków kwalifikowanych w przypadku realizacji zadania dotyczącego obiektu sportowego zniszczonego lub uszkodzonego w wyniku działania żywiołu, zlokalizowanego w miejscowości ujętej w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. 2020 poz. 764). Z kolei dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu na poziomie do 99% wydatków kwalifikowanych tego zadania, pozostaje utrzymane w przypadku, gdy wniosek inwestycyjny składa: Centralny Ośrodek Sportu lub Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy. Natomiast z katalogu podmiotów najbardziej uprzywilejowanych zostaje usunięte Polskie Laboratorium Antydopingowe, z uwagi na dotychczasowy brak zainteresowania środkami Funduszu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, z późn. zm.

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364754

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 12 października 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.