Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie procedury postępowania Policji przy wykonywaniu przez pracownika socjalnego zapewnienia ochrony dziecku w razie zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą domową oraz podejmowaniu decyzji o zapewnieniu tej ochrony

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie procedury postępowania Policji przy wykonywaniu przez pracownika socjalnego zapewnienia ochrony dziecku w razie zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą domową oraz podejmowaniu decyzji o zapewnieniu tej ochrony. Potrzeba wydania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie procedury postępowania Policji przy wykonywaniu przez pracownika socjalnego zapewnienia ochrony dziecku w razie zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą domową oraz podejmowaniu decyzji o zapewnieniu tej ochrony wynika ze zmian dokonanych ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. W art. 12 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw uregulowano kwestie dotyczące zapewnienia przez pracownika socjalnego ochrony dziecku, w sytuacji zagrożenia jego życia lub zdrowia  związku z przemocą domową. Decyzję w przedmiocie zapewnienia ochrony dziecku poprzez umieszczenie go u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  – Kodeks karny, w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub instytucjonalnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny podejmuje wspólnie z funkcjonariuszem Policji, a także z lekarzem, ratownikiem medycznym lub pielęgniarką oraz psychologiem. W projekcie rozporządzenia określono organy Policji, które są właściwe do zapewniania udziału funkcjonariuszy Policji w realizowanych przez pracownika socjalnego czynnościach. Ponadto, wskazano wymogi, formę oraz tryb wniosku kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o udział funkcjonariuszy Policji w czynnościach wykonywanych przez pracownika socjalnego. Dookreślono, że przedmiotowy wniosek co do zasady powinien być złożony w formie pisemnej, a w wyjątkowych sytuacjach – gdy życie lub zdrowie dziecka są bezpośrednio zagrożone, w formie ustnej oraz zakres czynności, jakie funkcjonariusz Policji ma podjąć po jego otrzymaniu. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12373606 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 23 czerwca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.