Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie współpracy organów prowadzących sprawy ewidencji ludności i wojewodów z Krajowym Biurem Wyborczym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie współpracy organów prowadzących sprawy ewidencji ludności i wojewodów z Krajowym Biurem Wyborczym.

Celem projektu jest wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 165 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497). Zgodnie z przedmiotowym upoważnieniem minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, ma określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki współpracy organów prowadzących sprawy ewidencji ludności i wojewodów z Krajowym Biurem Wyborczym. Konieczność określenia ww. kwestii związana jest z dokonaną nowelizacją ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, a w szczególności utworzeniem Centralnego Rejestru Wyborców.

W projektowanym rozporządzeniu określone zostaną szczegółowe warunki współpracy organów prowadzących sprawy ewidencji ludności i wojewodów z Krajowym Biurem Wyborczym, z uwzględnieniem konieczności dostosowania terminologii używanej w rozporządzeniu do siatki pojęciowej stosowanej w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, jak również aktualizacji zakresu zadań związanych z przekazywaniem dokumentów i danych przez organy gmin do Krajowego Biura Wyborczego, co spowodowane jest utworzeniem Centralnego Rejestru Wyborców z bezpośrednim wglądem do niego upoważnionych pracowników Krajowego Biura Wyborczego. Określenie w projektowanym rozporządzeniu szczegółowych warunków współpracy organów prowadzących sprawy ewidencji ludności i wojewodów z Krajowym Biurem Wyborczym służyć będzie przeprowadzaniu w sposób sprawny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, procesu wyborczego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497)

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371755

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 4 maja 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.