Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie wysokości środków finansowych w 2023 r. dla jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości środków finansowych w 2023 r. dla jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Projektowane rozporządzenie wykonuje upoważnienie zawarte w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057). Na tej podstawie minister właściwy do spraw wewnętrznych corocznie określa wysokość środków finansowych z budżetu państwa oraz ich podział między jednostki ochrony przeciwpożarowej, które zostały włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Celem projektu jest określenie wysokości środków finansowych z budżetu państwa oraz ich przydział dla jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w celu zapewnienia ich właściwego poziomu gotowości bojowej. Środki finansowe w 2023 r. zostaną przeznaczone dla zakładowych oraz ratowniczych straży pożarnych. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, wymienionych w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, są ponoszone przez podmioty je tworzące. Ponadto art. 44 ustawy wskazuje, że właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, w którym funkcjonuje resortowa lub zakładowa straż pożarna albo inna jednostka ochrony przeciwpożarowej, ponosi wszelkie koszty związane z utrzymaniem tych jednostek. Zakładowe straże pożarne, włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2022 r. w ramach porozumień ksrg, brały udział łącznie w 449 działaniach ratowniczych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371619 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 28 kwietnia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.