Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania.

W związku ze zmianami prawa UE należało dostosować treść ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1041), zwanej dalej „ustawą o SIS i VIS”, oraz przepisów wykonawczych, których wydanie przewidziane zostało delegacją ustawową zawartą w art. 22 ust. 3 tej ustawy

Projektowane rozporządzenie opracowano w oparciu o:

  • 20 rozporządzenia 2018/1861, art. 20 rozporządzenia 2018/1862 oraz art. 4 rozporządzenia 2018/1860, w których określone zostały dane szczegółowe stanowiące zawartość poszczególnych wpisów w SIS;
  • decyzję wykonawczą Komisji z 15.1.2021 r. ustanawiającą przepisy techniczne niezbędne do wprowadzania, aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz inne środki wykonawcze w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych;
  • decyzję wykonawczą Komisji z 15.2.2021 r. ustanawiającą przepisy techniczne niezbędne do wprowadzania, aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz inne środki wykonawcze w dziedzinie odpraw granicznych i powrotów;
  • dokumentację techniczną ICD SIS v 4.9.0.11.

Karty wpisu dedykowane są do realizowania uprawnień ustawowych przez wskazane organy i służby w zakresie dokonywania wpisów danych SIS w trybie awaryjnym – wówczas za pośrednictwem centralnego organu technicznego KSI (COT KSI), natomiast karty zapytania o dane SIS przeznaczone są dla organów, którym przyznane są uprawnienia do wglądu do danych SIS w trybie pośrednim – zatem informację zwrotną z systemu uzyskują korzystając z pośrednictwa COT KSI.

Projekt oddziałuje na organy samorządowe właściwe w sprawach rejestracji pojazdów poprzez dokonywanie zapytań o dane SIS w trybie pośrednim, z wykorzystaniem kart zapytań o dane SIS

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych (zawierający 25 załączników): https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365354/katalog/12920517#12920517

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 25 października 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.