Projekt rozporządzenia MZ w sprawie pilotażu przeglądów lekowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pilotażu przeglądów lekowych.

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97) umożliwia realizowanie w aptekach opieki farmaceutycznej. Jednym z elementów tej opieki są przeglądy lekowe. Ponieważ żaden z elementów opieki farmaceutycznej nie był w praktyce nigdy realizowany w polskich aptekach brak jest praktycznej wiedzy o faktycznym przebiegu przeglądów. Działanie to powinno to być przedmiotem przetestowania w formule proponowanego pilotażu. Projekt rozporządzenia opiera się na rozwiązaniach stosowanych w zachodniej Europie, głównie w Wielkiej Brytanii i opiera się przede wszystkim na modelu zakładającym szerokie pole współpracy pacjenta objętego programem przeglądów lekowych ze sprawującym nad nim w tym zakresie opiekę farmaceutą.

Projektodawca proponuje zweryfikowanie adekwatności i efektywności przeglądów lekowych jako elementu opieki farmaceutycznej w celu zweryfikowania potencjału tych przeglądów dla m.in. identyfikowania i ograniczania zjawiska wielolekowości w polskiej populacji. W ocenie projektodawcy najbardziej adekwatną formułą takiej weryfikacji jest pilotaż. Pilotaże są inicjatywami ze swej istoty dedykowanymi testowaniu określonych rozwiązań w pomniejszonej, a przy tym dostatecznie reprezentatywnej skali dla urealnienia obserwacji określonych trendów, w ściśle określonych ramach czasowych, rozwiązań często o charakterze nowatorskim.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350200
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 30 sierpnia 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.