Projekt rozporządzenia MZ w sprawie praktyki zawodowej w aptece

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie praktyki zawodowej w aptece.

Projektowane rozporządzenie realizuje upoważnienie ustawowe określając: ramowy program praktyki zawodowej w aptece, sposób jej odbywania oraz wzór dziennika praktyki zawodowej w aptece, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania zawodu farmaceuty w aptece.

Sześciomiesięczna praktyka stanowi integralną część kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu farmaceuty. Praktyka umożliwia nabycie umiejętności w zakresie:

1) organizacji pracy w aptece;

2) sporządzania, przechowywania i wydawania leków recepturowych i aptecznych oraz produktów leczniczych;

3) udzielania informacji o lekach;

4) prowadzenia opieki farmaceutycznej;

5) stosowania zasad etyki zawodowej i obowiązującego prawa.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351201
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 12 października 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.