Projekt rozporządzenia MZ w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach krajowej sieci hematologicznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach krajowej sieci hematologicznej. Celem programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcą w ramach krajowej sieci hematologicznej jest ocena jakości i efektywności opieki nad świadczeniobiorcami w wieku od 18. roku życia z nowotworami mieloidalnymi i limfoidalnymi  (w tym z ostrymi białaczkami, szpiczakiem plazmocytowym, chłoniakami). W ramach programu pilotażowego zapewnione zostaną działania niezbędne do kompleksowej diagnostyki, której celem będzie rozpoznanie choroby na jej wczesnym etapie. Biorąc pod uwagę korzyści związane z wczesną diagnostyką chorych z nowotworami hematologicznymi, rekomenduje się sprawdzenie  modelu opieki w formie programu pilotażowego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Celem proponowanego modelu koordynowanej i kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą w ramach krajowej sieci hematologicznej jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki hematologicznej na terenie województwa dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W ramach programu pilotażowego testowane i oceniane będą zasadność oraz skuteczność funkcjonowania modelu opartego na krajowej sieci ośrodków hematologicznych  (sieć hematologiczna), w tym podział kompetencji pomiędzy ustalone poziomy referencyjne wysokospecjalistyczny, specjalistyczny i podstawowy działających w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia przez podmioty, prowadzące diagnostykę i leczenie hematologiczne. Ponadto za koordynację w sieci odpowiadać będzie krajowy i wojewódzkie ośrodki koordynujące. W celu spełnienia wymagań i realizacji świadczeń wysokiej jakości, świadczeniodawca powołuje zespół terapeutyczny do planowania leczenia hematologicznego, który ustala plan leczenia hematologicznego świadczeniobiorcy. Kluczową rolę odgrywa koordynator merytoryczny programu pilotażowego, który  jest lekarzem specjalistą w dziedzinie hematologii i w ośrodku koordynującym nadzoruje proces przeprowadzania programu pilotażowego w województwie lub kraju. Ponadto istotną rolę pełni także koordynator merytoryczny ośrodka, który jest lekarzem specjalistą  w dziedzinie hematologii, który w każdym ośrodku specjalistycznym i wysokospecjalistycznym odpowiada za organizację i przebieg pracy zespołów terapeutycznych, w tym tych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych dla ośrodków o niższym poziomie referencyjnym i ocenę realizacji planów leczenia w swoim ośrodku, a także koordynatorzy organizacyjni programu pilotażowego, którzy koordynują diagnostykę i plan leczenia hematologicznego świadczeniobiorcy, ustalają terminy, nadzorują prowadzenie dokumentacji programu pilotażowego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12375702 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 29 sierpnia 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl – według wzoru zamieszczonej w piśmie tabeli.