Projekt rozporządzenia MZ w sprawie programu pilotażowego „Recepta na Ruch”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Recepta na Ruch”. Projektowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Recepta na Ruch” stanowi odpowiedź na obserwowane w Rzeczypospolitej Polskiej trendy, w tym niezahamowany dotychczas wzrost nadwagi i otyłości oraz zbyt niski poziom aktywności fizycznej lub niewłaściwe jej spersonalizowanie. Mimo wielu podejmowanych wysiłków, działań systemowych czy inicjatyw edukacyjnych na rzecz promocji zasad zdrowego stylu życia, konieczne jest wdrażanie dostępnych, innowacyjnych rozwiązań, jakim jest projektowany program pilotażowy „Recepta na Ruch”. Celem programu pilotażowego jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców diagnostyką i profilaktyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych, w przypadku których jest zalecana aktywność fizyczna, uzupełniona o realizację indywidualnych programów treningowych i żywieniowych dostosowanych do możliwości i potrzeb świadczeniobiorcy. W projekcie rozporządzenia zaproponowano, aby programem pilotażowym zostali objęci świadczeniobiorcy, którzy ukończyli 25 rok życia. W ramach programu pilotażowego będą realizowane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu określonego w art. 15 ust. 2 pkt 1, 2, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zakres i rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu pilotażowego, warunki ich organizacji, udzielania oraz sposób rozliczenia tych świadczeń, a także schemat postępowania ze świadczeniobiorcą zakwalifikowanym do programu pilotażowego określa załącznik do rozporządzenia. Zakłada się, że okres realizacji programu pilotażowego obejmie: 1)         etap realizacji programu pilotażowego, który trwa 24 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia; 2)         etap ewaluacji programu pilotażowego, który trwa 3 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji programu pilotażowego. Etap realizacji programu pilotażowego obejmuje: 1) zawarcie umów na realizację programu pilotażowego z Narodowym Funduszem Zdrowia, zwanym dalej „Funduszem”, nie później niż 6 miesięcy przed zakończeniem etapu realizacji programu pilotażowego; 2) realizację programu przez wybranych realizatorów programu pilotażowego; 3) monitorowanie przez Fundusz realizacji programu pilotażowego. Realizatorem programu pilotażowego jest świadczeniodawca, który spełnia warunki organizacji i realizacji programu pilotażowego określone w załączniku do rozporządzenia oraz zawarł umowę z Funduszem na realizację programu pilotażowego. Podmiotem zobowiązanym do wdrożenia, finansowania, monitorowania i ewaluacji programu pilotażowego będzie Fundusz. Dokonuje on, w ramach etapu ewaluacji programu pilotażowego, o którym mowa w § 3 pkt 2 rozporządzenia, oceny wyników programu pilotażowego przez sporządzenie analizy wskaźników tego programu, określonych w § 8 projektu rozporządzenia i przekazuje tę ocenę ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372860 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 5 czerwca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.