Projekt rozporządzenia MZ w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania. Celem przedmiotowego rozporządzenia jest zmiana rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz. U. z 2021 r. poz. 13 i 2470) w ten sposób, że w w § 2 w ust. 2 wyrazy „Do dnia 31 grudnia 2022 r.” zastępuje się wyrazami „Do dnia 31 grudnia 2023 r.”. Projektowana zmiana wynika z konieczności przedłużenia o kolejne 12 miesięcy przepisu § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz. U. z 2021 r. poz. 13 i 2470). Zgodnie z tym przepisem warunkowo dopuszczono  możliwość stosowania dotychczasowego sposobu zgłaszania niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP), oraz korygowania zgłoszenia NOP, która polegała na tym, że zgłoszenie niepożądanego odczynu poszczepiennego lekarz lub felczer mógł:

  • przesyłać listem poleconym w dwóch kopertach, z których koperta wewnętrzna opatrzona jest wyraźnym adresem zwrotnym nadawcy i nadrukiem „DOKUMENTACJA MEDYCZNA” albo
  • przesyłać za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli pozwalają na to techniczne możliwości nadawcy i odbiorcy, w formie przesyłek kodowanych, albo
  • przekazać w zamkniętej kopercie bezpośrednio osobie upoważnionej do ich odbioru za pokwitowaniem.
Przesunięcie terminu zgłaszania NOP oraz korygowania zgłoszenia NOP do dnia 31 grudnia 2023 r. pozwali na przekazywanie elektronicznie zgłoszonych informacji również z systemów gabinetowych dla wszystkich wykonanych szczepień oraz zgłoszonych NOP. Na tej podstawie System e-zdrowie (P1) zapewni możliwość przyjmowania informacji o NOP do systemów gabinetowych. Zmiana systemowa zapewni od dnia 1 stycznia 2024 r. możliwość zgłoszenia NOP dwoma kanałami:
  • we własnym systemie, który jest zintegrowany z P1;
  • w aplikacji gabinet.gov, w przypadku kiedy odbiorca nie ma swojego systemu.
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366802 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 5 grudnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.