Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Celem zmiany rozporządzenia jest konieczność skorygowania mechanizmu obniżania współczynników korygujących przez dostosowanie go do ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1352), a także wydanej na podstawie tej ustawy przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rekomendacji dotyczącej wzrostu poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Zmiana wprowadzona w §16 ust. 4d załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 787, z późn. zm.), dookreśla, iż wskazane w nim współczynniki korygujące stosuje się do wzrostu wynagrodzeń zasadniczych, ustalonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1801, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1104). Powyższe wiąże się z przyjętym w ww. rekomendacji mechanizmem przekazywania środków na wzrost najniższego wynagrodzenia zasadniczego poprzez wzrost wyceny poszczególnych świadczeń. Zmiany wprowadzane w §16 ust. 4g i 4h mają na celu wyeliminowanie obecnych wątpliwości co do ich stosowania przez dookreślenie, iż zmniejszenie współczynnika korygującego, jest proporcjonalne do udziału wartości świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy wzrost, o którym mowa w ust. 4f pkt 1–5 w tej umowie bez uwzględnienia wartości współczynników korygujących.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361905

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 19 lipca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Wyznaczony krótki termin uzgodnień jest podyktowany potrzebą pilnego wdrożenia przedmiotowych zmian celem zapewnienia wzrostu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1801 z późn. zm.).